top of page

Wed, Sep 22

|

Clubhouse: Code O

ศาสนาและความเชื่อ เพศ กับคนรุ่นใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อชวนกันมองอนาคตที่พวกเราทุกคนกำลังขีดเขียน ขบคิด เฮฮา และสังสรรค์ร่วมกันได้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้คนจริงๆ ที่มาแลกเปลี่ยนร่วมกันที่นี่

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ศาสนาและความเชื่อ เพศ กับคนรุ่นใหม่
ศาสนาและความเชื่อ เพศ กับคนรุ่นใหม่

Time and Location

Sep 22, 2021, 7:30 PM – 9:30 PM

Clubhouse: Code O

About

“ศาสนาและความเชื่อ เพศ กับคนรุ่นใหม่”

22 ก.ย. 2564

19.30 - 21.30 น.

ฟังและพูดคุยร่วมกันใน Clubhouse (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

Code O ครั้งนี้จะชวนทุกคนมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ มีอะไรที่กำลังเอื้อประโยชน์หรือกำลังกดทับการแสดงออกของเราอยู่ไหม เพศกับศาสนาและความเชื่อกำลังอยู่ร่วมกันอย่างไร เราแต่ละคนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวของศาสนาและความเชื่อยังไงบ้าง และเราอยากเห็นอนาคตของตัวเรา ศาสนาและความเชื่อ กับเรื่องเพศเป็นอย่างไรต่อไป ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อชวนกันมองอนาคตที่พวกเราทุกคนกำลังขีดเขียน ขบคิด เฮฮา และสังสรรค์ร่วมกันได้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้คนจริงๆ ที่มาแลกเปลี่ยนกันที่นี่

เข้าฟังและร่วมพูดคุยที่ : https://www.clubhouse.com/join/code-o/5b42kKav/MRlwzVAP

ติดตาม code O ใน Clubhouse : https://www.clubhouse.com/club/code-o

รู้จักกับ code O : https://www.soulschoolsociety.org/codeo

ดำเนินกิจกรรมโดย Soul School Society ร่วมกับ เรื่องเพศพูดได้

Share on social

bottom of page