top of page

โดย Soul School Society

เกี่ยวกับโครงการ

เพื่อนรับฟัง

แพลตฟอร์มพูดคุยเพื่อระบายและรับฟัง

บริการอาสาสมัครเพื่อนรับฟัง

"เพื่อน" ที่พร้อมจะรับฟังเธออย่างไม่ตัดสิน พวกเราเป็นอาสาสมัครที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะการฟังอย่างไม่ตัดสิน ฟังด้วยความเข้าใจ และเคียงข้างไปกับเธอ

 

มาใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ

:-)

พัฒนาเว็บแอพฯ "เพื่อนรับฟัง"

สหัสวรรษ กาเยาว์

bottom of page