top of page
Galaxy

Metacognition :
การเข้าใจตนเอง กับ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ป่านนี้ เรารู้จักตัวเองมากแค่ไหน? และเราจะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นได้อย่างไร?

Metacognition (อ่านว่า เม-ทา-ค็อก-นิ-ชึ่น) คือ การตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก การกระทำ และร่างกายของตนเอง สิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีอิสระอย่างไร? ร่วมสำรวจตนเอง และทำความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร? :

  • เยาวชนและวัยรุ่นที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

  • คนวัยทำงานที่บ่อยครั้งอาจทำงานจนหลงลืมตัวเอง

  • นักขับเคลื่อนการเรียนรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  • พ่อแม่และผู้ปกครองที่ดูแลการเรียนรู้ของบุตรหลาน

ออกแบบกิจกรรมโดย นอร์ท อัครา

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งแรก กิจกรรมนี้จึงถูกนำมาจัดอีกเป็นครั้งที่สอง! เรารู้จักตัวเองมากแค่ไหน? และเราจะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นได้อย่างไร? Metacognition (อ่านว่า เม-ทา-ค็อก-นิ-ชึ่น) การตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก การกระทำ และร่างกายของตนเอง สิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีอิสระอย่างไร?
  • ป่านนี้ เรารู้จักตัวเองมากแค่ไหน? และเราจะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นได้อย่างไร? Metacognition (อ่านว่า เม-ทา-ค็อก-นิ-ชึ่น) คือ การตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก การกระทำ และร่างกายของตนเอง สิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีอิสระอย่างไร? เชิญร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมขนาดกะทัดรัดนี้
bottom of page