top of page

ย้อนเวลามหาสนุก ผ่านการละเล่นในวันวาน
Soul School Society ร่วมกับ นักหาทำและนำการเรียนรู้

กิจกรรมที่จะชวนทุกคนไปสัมผัสช่วงเวลาของความสุข และความสนุกสนาน ผ่านการเล่น ทั้งเกมส์สันทนาการที่สนุกสนาน และของเล่นในวัยเด็ก ที่เราเคยเล่นกันมาก่อน 

ลองปล่อยตัว ปล่อยใจ ลืมความเป็นผู้ใหญ่ไปชั่วครู่ แล้วกลับมาเล่นสนุกสนานแบบเด็กกันอีกครั้ง

ออกแบบกิจกรรมโดย นักหาทำและนำการเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • กิจกรรมที่จะชวนทุกคนไปสัมผัสช่วงเวลาของความสุข และความสนุกสนาน ผ่านการเล่น ทั้งเกมส์สันทนาการที่สนุกสนาน และของเล่นในวัยเด็ก ที่เราเคยเล่นกันมาก่อน ลองปล่อยตัว ปล่อยใจ ลืมความเป็นผู้ใหญ่ไปชั่วครู่ แล้วกลับมาเล่นสนุกสนานแบบเด็กกันอีกครั้ง / Soul School Society ร่วมกับ นักหาทำและนำการเรียนรู้ และ VisualizeLab
bottom of page