top of page
Tea Time

วงน้ำชา

วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทันตัวเอง

เมื่อวงน้ำชาคือพื้นที่พูดคุยจากความว่าง และบทสนทนาจะแสดงตัว หมุนเวียน และถูกสานต่ออย่างน่าอัศจรรย์โดยทุกคนที่ร่วมวง เราอยากรักษาจิตวิญญาณของวงน้ำชานั้น ให้เกิดการทบทวนตนเอง รับฟังกันและกัน และหนุนให้นำไปสู่การสานสัมพันธ์ ซึ่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมต่อไป

ออกแบบกิจกรรมโดย นอร์ท อัครา  พลอยศรี  โมเน่ต์  นัดนนท์ และ จ๊ะโอ๋

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน / ขอเชิญชวนให้เราได้ทบทวนเรื่องราวในช่วงปีที่ผ่านมา “Reunion” ประกอบชิ้นส่วนของตนเองที่เคยทำหล่นหายไปในปีนี้กลับขึ้นมาอีกครั้ง แบ่งปันความสำเร็จ ความล้มเหลว และการล้มลุกคลุกคลาน สังเกตดอกไม้ที่เติบโตขึ้นตามรายทาง ชื่นชมความเข้มแข็งในตัวเอง และโอบกอดแง่มุมต่าง ๆ ของทุกคนเพื่อเรียนรู้จากกันและกัน
  • วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน / หากสิ่งแวดล้อมที่ดีคือปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของทุกชีวิต แต่ทรัพยากรบนโลกนี้กลับมีจำกัดและต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการฟื้นตัว / เราจะเริ่มต้นกันอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ การบริโภคควรมีตำแหน่งแห่งหนอย่างไรในชีวิตของพวกเราทุกคน เวลานี้มีประเด็นใดบ้างในด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรหยิบขึ้นมาพูดถึง และสิ่งแวดล้อมควรจะได้รับการดูแลอย่างไร
  • วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน / ใครๆ ต่างบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและเป็นอนาคตของชาติ อะไรเล่าที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของชาติหรือสังคมนี้ให้สดใส / เรากำลังเดินทางมาสู่ยุคที่ “บ้าน” จะกลับมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้หลักอย่างที่เคยเป็นในอดีตจริงหรือ เมื่อสายใยระหว่างสมาชิกในครอบครัวยังเปราะบาง ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา เด็ก และครอบครัว ควรจะเป็นอย่างไร
  • บทสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน หากคุณสมบัติที่ทำให้มนุษยชาติเจริญงอกงามคือการอยู่ร่วมกันได้เป็น “ชุมชน” และเมื่อทุกย่างก้าวของคนในยุคปัจจุบันกำลังกำหนดคุณค่า ให้นิยาม และสั่งสม “วัฒนธรรม” ใหม่ๆ ให้แก่คนในรุ่นถัดไป บทบาทของสังคมในฐานะบ่อเกิดของความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมควรจะมีทิศทางที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (และในปัจจุบัน) ได้อย่างไร
  • บทสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน เวลานี้มีประเด็นอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรหยิบยกขึ้นมาพูดถึง สิ่งแวดล้อมควรจะอยู่กับเราต่อไปอย่างไร และสุขภาพของคนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างแท้จริงได้อย่างไร หากสิ่งแวดล้อมที่ดีคือปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของทุกชีวิต และสุขภาพที่ดีคือตัวแปรสำคัญของการได้ใช้ชีวิตตามศักยภาพสูงสุด เราจะเริ่มต้นกันอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่
  • บทสนทนาที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมทุกคน เวลานี้มีประเด็นอะไรบ้างในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที่เธออยากหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ทำอย่างไรการศึกษาและการเรียนรู้จึงจะก้าวเดินอย่างเหมาะสมในโลกที่ซับซ้อนนี้ได้ หากการศึกษาคือกลไกที่บ่มเพาะและเป็นเครื่องมือที่กำหนดศักยภาพของคนในสังคม การศึกษาจึงเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่
bottom of page